Capitolul 2. Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei


2.1.Drepturile beneficiarilor primari ai educatiei

Art.56 (1) Prescolarii din învăţământul de stat si particular se bucură de toate drepturile constituţionale, de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educatiei.

(2)Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea prescolarilor.

Art.57(1) Prescolarii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.

(2) Prescolarii pot beneficia de alte forme de sprijin material, acordate de bănci, fundaţii etc. în condiţiile legii.

Art.58Copiii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa, au aceleasi drepturi ca si ceilalti copii.

2.2. Obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei

Art.59(1) Beneficiarii primari ai educatiei trebuie să aibă o comportare civilizată atât în unitatea de învăţământ, cât si în afara ei.

(2) Prescolarii trebuie să cunoască si să respecte, la nivelul lor de înţelegere:

a) regulile de circulaţie si cele cu privire la apărarea sănătăţii;

b) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor;

c) normele de protecţie civilă;

d) normele de protecţie a mediului.

Art.60 Este interzis copiilor:

a) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învățământ;

b) să aducă jigniri si să manifeste agresivitate în limbaj si în comportament faţă de colegi si faţă de personalul unităţii de învăţământ.

2.3.Recompensarea beneficiarilor primari ai educatiei

Art.61Beneficiarii primari ai educatiei care obţin rezultate remarcabile în activitatea scolară si extrascolară si se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa colegilor grupei;

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de grădiniţă.

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care copilul este evidenţiat;

d) premii, diplome, medalii;

e) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.