Înscriere clasa pregătitoare 2023-2024


Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 și Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 pot fi consultate în acest document.

CONDIŢII NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE


Art. 5.
(1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
Art. 6.
(1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie se va depune direct la unitatea de învățământ. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea prin mijloace electronice.
(3) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.


CRITERII DE ÎNSCRIERE


Criteriile generale de departajare, stabilite în conformitate cu prevederile ORDINULUI M.E. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024.
Criteriile generale de departajare care se aplică în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.  În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).  În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).  Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare

Programul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

Înscrierea copiilor se va face în două etape:

PRIMA ETAPĂ – 11 aprilie – 10 mai 2022 completare cerere-tip de înscriere

 • 27 mai 2022 afisarea în unitate a candidaților înmatriculați în etapa I

A DOUA ETAPĂ – 30 mai 2022 – 07 iunie 2022 completare cerere – tip de înscriere

 • 10 iunie 2022 afisarea în unitate a candidaților înmatriculați în etapa a II-a

după următorul program:

 • LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI – între orele: 8.15- 11.00 și 14.00- 18.00
 • VINERI – între orele 8.15-11.00 și 14.00-17.00

Actele necesare înscrierii

 1. Cererea-tip – pe care o va completa și semna părintele sau tutorele legal în unitate;
 2. Actul de identitate al părinților, iar părintele care face înscrierea, trebuie să aibă C.I. atât în fotocopie, cât și în original;
 3. Certificatul de naștere al copilului – fotocopie și original;
 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în cazul în care înscrierea se face pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv;
 5. În cazul în care înscrierea este cerută la altă școală decât școala de circumscripție, pe lângă documentele de mai sus, părinții trebuie să depună documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare;

În cazul în care solicită înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

La înscriere este obligatorie prezența părintelui. Nu sunt acceptate cererile completate de alte persoane (bunici, rude etc.).

 • Numărul de telefon al unității:   021 / 324.51.35 
 • Număr TelVerde 0800.81.60.21

Mențiune importantă