Pentru sponsori


LEGEA nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea

Art. 1 – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

(2)Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

(3)Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată.

(4)Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul, durata și valoarea acestuia.

(5)În cazul sponsorizării sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.

Art. 2 – Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din România sau din străinătate care efectueaza o sponsorizare in condițiile legii.

Art. 3 – (1)Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activități de sponsorizare sau de mecenat din surse obținute de la buget.

(2)Instituțiile și autoritățile publice, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu pot efectua activități de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice și asociații familiale care își desfășoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, precum și societăți comerciale cu capital privat.

Art. 4 – (1)Poate fi beneficiar al sponsorizării:
a)orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;

b)instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);

c)de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);

d)orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

(2)Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3).

Art. 5 – (1)Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

(2)Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

(3)Denumirile publicațiilor, titlurile cărților și ale emisiunilor de radio și televiziune sponsorizate trebuie anunțate ca atare.

(4)Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare și vor fi aduse la cunoștință publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.

(5)În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.

Art. 6 – Facilitățile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:
a)sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;
b)sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;
c)sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.

Art. 7 Prevederile art. 6 se aplică și persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat.

Art. 8

*) Următoarele prevederi din Codul Fiscal au înlocuit implicit prevederile acestui articol:

c.Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat pe baza contabilității în partidă simplă:

Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
p) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
1.este în limita a 30/00 din cifra de afaceri;
2.nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcției de localuri, al dotărilor, achizițiilor de tehnologie a informației și de documente specifice, finanțării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialiști, a burselor de specializare, a participării la congrese internaționale;
(4)Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislației în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România și care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleași cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.

Art. 9 – (1)Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

(2)Aceeași prevedere se aplică și bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

Art. 10 – (1)Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

(2)Dispozițiile alin. (1) nu înlătură dreptul părților de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se direcționează ori nu se condiționează activitatea beneficiarului.

Art. 11 – Contestațiile privind acordarea sau neacordarea facilităților prevăzute în prezenta lege se soluționează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

Codul fiscal

1. Posibilitatea contribuabililor persoane fizice de a dispune de o sumă în limita a 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit. Prevazută la art. 84 alin. (2), aceasta reglementare acordă contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a redirecționa pana la 2% din impozitul pe venitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.
2. Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare și mecenat, în cazul persoanelor fizice ce obțin venituri din activități independente
Art 48, alin (5) prevede deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare și mecenat efectuate conform legii, în limita a 5% din baza de calcul, determinată ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizațiile plătite la asociațiile profesionale. În scopul determinării cheltuielii deductibile cu sponsorizarea se utilizează datele din contabilitatea în partidă simplă.

3. Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare și mecenat, în cazul societăților comerciale.
Potrivit art. 21, alin. (4) lit. p, firmele care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
a)3 la mie din cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile societății respective nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» (spre exemplu în cazul societăților bancare), această limită se determină potrivit Normelor metodologice ale Codului fiscal;
b)20% din impozitul pe profit datorat.

De la 1 ianuarie 2014, sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor de mai sus, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.