Statutul Asociaţiei de părinţi şi profesori „În sprijinul Școlii Petre Ghelmez”


CAP. I : Fondatori, denumirea, sediul, durata

Art.1 Membrii fondatori

 1. Dobrinescu Ionuț Horia, cetățean român, domiciliat în București, […], în calitate de membru fondator.

 2. Tănăsescu Elena, cetățean român, domiciliat în București, […], în calitate de membru fondator,

 3. Pîrleci Fănuța, cetățean român, domiciliat în București, […], în calitate de membru fondator,

 4. Dinu Mariana, cetățean român, domiciliat în București, […], în calitate de membru fondator,

 5. Dogaru Ștefan-Cătălin, cetățean român, domiciliat în București, […], în calitate de membru fondator,

 6. Cazacu Mihaela Liliana, cetățean român, domiciliat în București, […], în calitate de membru fondator,

 7. Chiorescu Paula, cetățean român, domiciliat în București, […], în calitate de membru fondator.

 8. Dragnea Liliana Dorina, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, […], în calitate de membru fondator.

Îşi manifestă voinţa de asociere în vederea constituirii Asociației de părinți și profesori ”ÎN SPRIJINUL ȘCOLII PETRE GHELMEZ” (numită în continuare Asociația) ca persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică.

Art.2 Denumirea asociației va fi Asociația de Părințși Profesori ”În Sprijinul Școlii Petre Ghelmez”, conform disponibilității denumirii Asociației nr. 117661, eliberată de Ministerul Justiției la data de 05.11.2012cu valabilitate până la 05.05.2013.

Sediul Asociației este în incinta Școlii Gimnaziale Petre Ghelmez, la adresa din București, Str. Pescărușului nr. 124, sector 2, corp C1, etaj 2, sala 6 Str. Pescărușului nr. 124, sector 2. Sediul Asociației poate fi schimbat prin Hotărâre a Consiliului Director.

Art.3 Asociatia se constituie pe durată nedeterminată și va funcționa de la data înscrierii hotărârii judecătorești în registrul persoanelor juridice de la sediul instanței competente. Perioada de funcționare poate fi modificată în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

CAP.II : SCOPUL ȘI OBIECTIVEL ASOCIAȚIEI

Art.4 Scopul Asociaţiei

(1) Scopul asociației este sprijinirea unității de învățământ, Școala Nr. 58 Petre Ghelmez, din București, în activitatea de educare, instruire formare, îndrumare și supraveghere a elevilor acestei școli, și implicarea în activitățile de îmbunătățire, modernizare și întreținere a bazei materiale a școlii, implicarea în activități extrașcolare

 1. Susținerea, modernizarea, eficientizarea, creșterea eficacității și calității precum și îmbunătățirea continuă a învățământului, în concordanta cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, în interesul copiilor din scoală.

 2. Susținerea și promovarea intereselor copiilor și părinților din Școala Nr. 58 Petre Ghelmez în relațiile cu profesorii și conducerea școlii

Art.5 Obiectivele Asociaţiei

(2) Asociația are ca obiective susținerea unității de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesionala, de integrare socială a elevilor;

 1. Implicarea în procesul de învățământ, sprijinind material unitatea școlară în dotarea cu material didactic și procurarea de servicii și facilități necesare activităților educative;

 2. Sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare inclusiv prin retribuirea unor profesori/educatori/formatori pentru studierea/aprofundarea unor discipline incluse în programa școlară la cererea părinților copiilor din Școala Nr. 58 Petre Ghelmez;

 3. Realizarea unei pagini web personalizate a Școlii Nr. 58 Petre Ghelmez, și comunicarea informațiilor de interes pentru părinți și profesori prin intermediul grupului de discuții

 4. Identificarea și atragerea de surse de finanțare extrabugetare și implicarea directă în îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea bazei materiale a scolii;

 5. Sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitățile de învățământ și instituțiile cu rol educativ pe plan intern și internațional;

 6. Susținerea conducerii școlii în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții pe teme educaționale;

 7. Facilitarea organizării de activități opționale: limbi străine, dans, calculator, karate, etc. cu agrementul conducerii școlii, în perimetrul școlii sau în afara acesteia.

 8. Acordarea de stimulente periodice și recompense elevilor;

 9. Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;

 10. Organizarea și finanțarea de excursii culturale, vizite tematice, competiții școlare,

 11. Sărbătorirea unor evenimente din viața școlii, cu participarea părinților elevilor.

 12. Sprijinirea școlii cu ocazia participării la concursuri inter-școli și la festivități școlare.

 13. Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor;

 14. Implicarea în îmbunătățirea calității vieții și confortului elevilor în școală prin procurarea de facilități sanitare și de igienă;

 15. Sprijinirea inițiativelor și proiectelor copiilor, părinților, și cadrelor didactice, mai cu seamă a acelor inițiative cu caracter practic-aplicativ ce valorifică pregătirea și inteligenta copiilor; protejarea tinerelor valori;

 16. Susținerea unor activități ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic și sportiv

 17. Gestionarea fondurilor provenite din cotizații, donații și alte surse

 18. Sprijinirea școlii în orice alte activități, la solicitarea acesteia.

 19. Prevenirea abandonului școlar prin derularea unor programe cu acest scop împreună cu profesorii școlii;

 20. Promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului și a dialogului social;

(3) Prin scopurile și obiectivele sale, Asociația va promova valorile civice, ale democrației și ale statului de drept, principiile recunoscute internațional în materia dreptului familiei, precum și valorile și tradițiile universale ale familiei și ale profesiilor care implică lucrul cu copii.

CAP. III : MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art.6 Asociația poate avea două categorii de membri :

 1. membri activi;

 2. membri de onoare.

Art.7 Membrii activi

 1. Membrii activi ai Asociației pot fi persoanele fizice și/sau juridice care, cunoscând statutul asociatiei de parinti și regulamentele interioare ale acesteia, sunt de acord cu prevederile lor și înțeleg ca prin propria activitate să contribuie și să sprijine realizarea scopurilor Asociației.

 2. Persoane fizice. Poate deveni membru activ al Asociației orice persoană fizică majoră, indiferent de profesie, religie, rasă, naționalitate, cetățenie – care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a. este licențiat sau student al unei facultăți române sau străine autorizate.

b. își manifestă expres intenția de a deveni membru al asociației și depune unmemorandum de aderare în care va arăta care sunt acțiunile concrete pe care înțelege să le realizeze pentru a sprijini scopurile și activitățile asociației sau aderă la un memorandum deja existent depus anterior de un alt membru.

Cererea va fi formulată în scris și poate fi adresată și folosind mijloace electronice de comunicare [fax, internet]. Ea va fi însoțită de informații privind experiența profesională și de informații de contact – adresă de e-mail, telefon și adresa poștală la care poate primi direct comunicările scrise.

 1. Persoane juridice. Pot deveni membri ai Asociației și persoanele juridice care își manifestă expres intenția de a deveni membru al Asociației și depun un memorandum de aderare în care va arăta care sunt acțiunile concrete pe care înțeleg să le realizeze pentru a sprijini scopurile și activitățile asociației sau aderă la un memorandum deja existent depus anterior de un alt membru. Pentru persoanele juridice, cererea de aderare va fi formulată în scris de către reprezentanții legali. Cererea poate fi formulată și folosind mijloace electronice de comunicare [fax, internet]. Cererea va fi însoțită de informații privind: adresa și datele de identificare ale persoanei juridice, copie după statut, hotărârea de înființare și certificatul de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, numele persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică și datele de contact ale acesteia – adresă de e-mail, telefon și adresa poștală la care poate primi direct comunicările scrise. La data primirii în Asociație, persoana juridică va achita anticipat cotizația anuală. Reprezentanții persoanelor juridice – membri activi pot exprima doar un singur vot.

 2. Aprobarea înscrierii în Asociație a membrilor activi se va face periodic de către Consiliul Director. Membrii fondatori sunt de drept membri activi ai Asociației.

 3. Informațiile privind datele de identificare și de contact ale membrilor Asociației, persoanele fizice și juridice sunt confidențiale, cu excepția cazului în care aceștia sunt de acord cu divulgarea lor publică. Asociația are dreptul de a face publice identitatea și numărul membrilor săi.

Art.8 Membrii de onoare

 1. Adunarea Generală a Asociației poate acorda calitatea de membru de onoare al Asociației persoanelor fizice și/sau juridice care aduc, prin acțiuni proprii sau contribuții directe, servicii deosebite Asociației sau sistemului juridic din România. Membrii de onoare sunt scutiți de plata cotizației anuale.

 2. Un Comitet de onoare se poate constitui din personalitățile reprezentative în domeniile ce fac obiectul de activitate al Asociației, la propunerea Consiliului Director și cu aprobarea Adunării Generale a Asociației.

Art.9 Membrii activi ai Asociației au următoarele drepturi :

 1. să participe la acțiunile organizate de Asociație și să facă propuneri Adunării Generale;

 2. să fie aleși în Consiliul Director al Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 3. să propună, să ceară și/sau să inițieze realizarea de acțiuni și proiecte conforme cu scopul și obiectivele Asociației, cu aprobarea și susținerea Adunării Generale.

Art.10 Membrii Asociației au următoarele obligații :

 1. să respecte prevederile Statutului și ale regulamentelor interne ale Asociației;

 2. să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza direct sau indirect scopurile sau interesele Asociației.

 3. să achite cotizația stabilită anual de Adunarea Generală.

Art.11 Calitatea de membru al Asociației încetează :

 1. la cerere;

 2. prin excludere, în următoarele cazuri:

 • producerea de prejudicii morale și/sau materiale Asociației;

 • angajarea în activități ce contravin Statutului, regulamentelor interne și hotărârilor organelor de conducere ale Asociației, sau care sunt contrare legii și ordinii de drept;

 • neparticiparea timp de 6 luni la acțiunile asociației

 • Excluderea se hotărăște de către Adunarea Generală, la cererea motivată a oricăruia dintre membrii activi ai Asociației;

 1. prin dizolvare sau lichidare, în cazul persoanelor juridice;

 2. prin deces, în cazul persoanelor fizice.

CAP. IV : ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

Art. 12 Asociaţia are următoarele organe de conducere, administrare şi control:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director; şi
 3. Cenzorul.

Art.13 Adunarea Generală

 1. Adunarea Generală se reunește obligatoriu anual și ori de câte ori este necesar, în timpul anului, precum și la cererea Consiliului Director sau a cel puțin 25% din numărul membrilor ei. Datele de întrunire ale Adunării Generale vor fi anunțate prin decizie a Consiliului Director.

 2. Adunarea Generală este valabil constituită în prezența a 1/2 din numărul membrilor săi și ia hotărâri cu votul majorității absolute a membrilor prezenți.

 3. Se consideră constituire statutară a Adunării Generale orice modalitate colectivă de comunicare în mediul electronic între toți membrii acesteia, cu următoarele condiții:

 1. va fi folosit un sistem care va permite distribuirea și confirmarea primirii informației în format electronic simultan către adresele de e-mail indicate de membrii Asociației în cererea de aderare ori a cărei schimbare a fost indicată ulterior.

 2. va fi avută în vedere o perioadă de 7 zile între data distribuirii informației și data la care se vor număra voturile privind propunerile de hotărâri adresate Adunării Generale. Propunerile vor fi făcute în formă afirmativă conform prevederilor punctului f. de mai jos. Orice vot negativ va conține o argumentare succintă, indiferent de conținutul acesteia. Perioada de 7 zile poate fi redusă la propunerea Consiliului Director doar în situații excepționale ce trebuiesc motivate de către Consiliul Director și transmise prin mediul electronic odată cu distribuirea informației.

 3. cât timp se poate dovedi că propunerea de hotărâre a fost trimisă și recepționată electronic de un membru al Asociației, se consideră aprobată tacit orice propunere care nu a primit un vot negativ în intervalul de 7 zile.

 4. obligația coordonări dezbaterilor și comunicărilor colective revine Consiliului Director, care poate propune extinderea termenului în funcție de problematica dezbaterii, dar nu mai mult de 30 de zile.

 5. o hotărâre va fi considerată aprobată după trecerea termenului de 7 zile. Se vor număra voturile negative, abținerile, voturile exprimate pentru adoptarea propunerilor și cele tacite în condițiile punctului c. de mai sus.

 6. orice membru poate face propuneri Adunării Generale cu minimum 7 zile înainte de data organizării adunării. Pentru a fi validată ca propunere, Consiliul Director se va pronunța argumentat asupra acceptării sau respingerii acesteia.

 1. Orice hotărâre a Adunării Generale, pentru a fi valabilă, trebuie postată pe internet într-un domeniu la care au acces toți membri Asociației sau trebuie comunicată fiecăruia din membri folosind o modalitate colectivă de comunicare electronică. Pentru a certifica în scris o hotărâre a Adunării Generale, Președintele Asociației va semna pentru conformitate data hotărârii, textul acesteia și numărul de voturi cu care aceasta a fost adoptată, precum și modalitatea de validare a sa.

 2. Orice mențiune despre „hotărâri ale Adunării Generale” cuprinsă în prezentul Statut înseamnă că acestea vor fi luate conform procedurii menționate anterior, dacă nu se prevede expres o altă modalitate.

 3. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. aprobă bilanțul contabil și contul de profit și cheltuieli ale Asociației;

 2. aprobă Programul Anual de Activitate al Asociației;

 3. aprobă bugetul Asociației;

 4. alege și revocă Consiliul Director al Asociației; alege și revoca Cenzorul Asociației;

 5. numește membrii de onoare ai Asociației;

 6. aprobă raportul anual al Consiliului Director și îi dă descărcare;

 7. aprobă raportul anual al Cenzorului și îi dă descărcare;

 8. hotărăște deschiderea de filiale și de sucursale, în țară și în străinătate;

 9. hotărăște asupra oricărei modificări a prezentului statut;

 10. hotărăște în unanimitate încetarea Asociației, dizolvarea și lichidarea ei, în condițiile legii.

Art.14 Consiliul Director

 1. Conducerea executivă a Asociației este asigurată de un Consiliu Director. Consiliul Director este compus din 2 (doi) membri. Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.

 2. În cazul în care, din orice motiv, oricare din membrii Consiliului Director nu mai funcționează în această calitate, Adunarea Generală va hotărî asupra înlocuirii acestuia în prima ei ședință.

 3. Consiliul Director se reunește obligatoriu cel puțin o data la două luni sau la cererea Președintelui Asociației, a oricăruia din membrii săi ori la cererea a cel puțin 25% numărul de membri ai Adunării Generale. În prima ședință a Consiliului Director de după data constituirii, acesta va putea hotărî, dacă este cazul, asupra numirii unor Vicepreședinți și asupra modalităților în care Asociația va putea fi reprezentată în mod public.

 4. Consiliul Director este ales pe perioadă de trei ani. Cu minim 15 zile înainte de data alegerilor își poate depune candidatura în formă scrisă și/sau electronic orice membru activ al Asociației, cu condiția de a prezenta un program succint privind proiectele pe care le va pune în aplicare în interesul Asociației și a membrilor săi. Un membru al Asociației nu poate fi ales mai mult de 7 ori în Consiliul Director, cu excepția cazului în care Adunarea Generală hotărăște altfel.

 5. Începând din anul 2015, alegerile pentru Consiliul Director se vor desfășura în perioada 1-7 iulie a fiecărui an.

 6. Consiliul Director este valabil constituit în prezența a cel puțin 2/3 din membrii săi și ia decizii cu votul majorității simple a celor prezenți. Fracțiunile vor fi rotunjite în minus [de exemplu 2/3 din cinci înseamnă că vor fi prezenți trei membri ai consiliului]. În situaţia în care Consiliul Director este format din doi membri, el este valabil constituit şi îşi ia deciziile în unanimitate.

 7. Se consideră constituire statutară a Consiliului Director orice modalitate colectivă de comunicare în mediul electronic între toți membrii acestuia, cu următoarele condiții:

 • va fi folosit un sistem care va permite distribuirea și confirmarea primirii informației în format electronic simultan către adresele de e-mail indicate de membrii Consiliului Director;

 • va fi avută în vedere o perioadă de 3 zile între data distribuirii informației și data la care se vor număra voturile privind deciziile Consiliului Director. Propunerile vor fi făcute în formă afirmativă. Orice vot negativ va conține o argumentare succintă, indiferent de conținutul acesteia. Perioada de 3 zile poate fi redusă cu consensul membrilor Consiliului;

 • cât timp se poate dovedi că propunerea de decizie a fost trimisă și recepționată electronic de un membru al asociației, se consideră aprobată tacit orice propunere care nu a primit un vot negativ în intervalul de 3 zile;

 • obligația coordonări dezbaterilor și comunicărilor colective revine Președintelui Asociației, care poate propune extinderea termenului în funcție de problematica dezbaterii, dar nu mai mult de 7 de zile;

 • o decizie va fi considerată adoptată după trecerea termenului de 3 zile. Se vor număra voturile negative, abținerile, voturile exprimate pentru adoptarea propunerilor și cele tacite în condițiile punctului c de mai sus.

 1. Orice decizie a Consiliului Director, va fi postată pe internet într-un domeniu la care au acces toți membrii Asociației. Pentru a certifica în scris o hotărâre a Consiliului Director, Președintele Asociației va semna pentru conformitate data hotărârii, textul acesteia și numărul de voturi cu care aceasta a fost adoptată precum și modalitatea de validare a sa.

 2. Orice mențiune despre „decizii sau hotărâri ale Consiliului Director” cuprinsă în prezentul Statut înseamnă că acestea vor fi luate conform procedurii menționate anterior, dacă nu se prevede expres o altă modalitate.

 3. Orice act sau decizie a Consiliului Director sau a Președintelui care nu este dată în aplicarea unei hotărâri a Adunării Generale poate fi contestată în termen de 10 de zile de la data postării sale în mediul electronic. Contestația va fi postata pe site-ul asociației și va fi supusă dezbaterii Adunării Generale pentru o perioada de trei zile. Contestația trebuie însoțită de o argumentare minimă, iar voturile care o susțin vor trebui exprimate explicit, fără a se aplica principiul aprobării tacite stabilit la art.13.

 4. Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. administrează operațiunile curente ale Asociației;

 2. angajează personalul Asociației, conform prevederilor legale de drept al muncii; aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației;

 3. propune Adunării Generale atribuirea calității de membru de onoare;

 4. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 5. numește, dacă necesitățile Asociației o vor impune, un aparat executiv aflat în subordinea sa, ale cărei atribuții vor fi stabilite prin hotărârea de numire;

 6. acceptă expres donațiile și alte liberalități făcute Asociației;

 7. prezintă anual Adunării Generale un raport de activitate prin Președintele Asociației;

 8. asigură conducerea eficientă a structurilor proprii (departamente) precum și a entităților proprii sau constituite prin asociere;

 9. prezintă anual Adunării Generale bugetul de venituri și cheltuieli și proiectul programului de activitate al Asociației;

 10. hotărăște în privința modificării adresei de internet sau domeniului/domeniilor internet utilizate de Asociație, precum și în privința modificării sediului Asociației.

 11. orice atribuții care nu sunt în sarcina Adunării Generale.

 1. Modalitatea de lucru a Consiliului Director va fi stabilită prin Regulamentul intern de funcționare al Asociației, elaborat de Consiliul Director în termen de 60 de zile de la data numirii.

 2. Membrii Consiliului Director pot fi remunerați de Asociație cu o indemnizație stabilită de Adunarea Generală, cu excepția celor care nu le este permis acest lucru de statutul lor profesional.

 3. Consiliul Director este condus de Președintele Asociației. Președintele este ales dintre membrii Consiliului Director, prin hotărârea membrilor acestuia. Președintele este ales pentru o perioadă de un an.

 4. Președintele Asociației îndeplinește rolul de administrator al acesteia între ședințele Consiliului Director, având atribuțiile de reprezentare și executare cu care va fi fost mandatat de către Consiliul Director prin decizie, prin mandat general sau special. Acestea pot fi unele sau toate atribuțiile sau orice alte atribuții care nu sunt în sarcina Adunării Generale. Președintele va reprezenta Asociația în relațiile cu alte organizații, va fi deținătorul ștampilei Asociației și va conduce ședințele Consiliului Director, în condițiile mandatului său de reprezentare. Toate operațiunile și actele de reprezentare ale Președintelui vor fi postate periodic [în funcție de volumul de activitate și de importanța actelor sale] pe internet într-un domeniu la care au acces toți membri Asociației.

Art.13 Cenzorul

 1. Controlul financiar intern și verificarea integrității patrimoniului Asociației va fi exercitat de către unul dintre asociați care nu este membru al Consiliului Director.

 2. Dacă numărul asociaților va depăși 15 (cincisprezece), controlul financiar intern și verificarea integrității patrimoniului Asociației va fi de competența unui Cenzor, ales de Adunarea Generală.

 3. În cazul în care numărul membrilor Asociației va depăși 100 (o sută) de persoane, Adunarea Generală va alege o comisie de cenzori formată din 3 (trei) membri. Comisia de cenzori este condusă de un președinte care este numit pe o perioadă de 2 (doi) ani de către Adunarea Generală a Asociației.

 4. Cenzorul(ii) poate/pot primi o indemnizație lunară, care se va stabili în aceleași condiții ca și indemnizația lunară prevăzută pentru membrii Consiliului Director.

 5. Cenzorul(ii) este/sunt ales/aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi reales(i).

 6. Cenzorul/Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
 • întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;
 • poate participa la ședințele consiliului director, fără drept de vot;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

CAP. V : PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.14 Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de 1.000 RON (una mie lei) și este constituit integral în numerar, din următoarele contribuții ale asociaților fondatori, aceștia deținând următoarele cote din Patrimoniul inițial al Asociației:

 • Dobrinescu Ionuț Horia – o contribuție de 200 lei, reprezentând 20% din Patrimoniul inițial al Asociației.

 • Tănăsescu Elena – o contribuție de 200 lei, reprezentând 20% din Patrimoniul inițial al Asociației.

 • Pîrleci Fănuța – o contribuție de 100 lei, reprezentând 10% din Patrimoniul inițial al Asociației.

 • Dinu Mariana – o contribuție de 100 lei, reprezentând 10% din Patrimoniul inițial al Asociației.

 • Dogaru Ștefan-Cătălin – o contribuție de 100 lei, reprezentând 10% din Patrimoniul inițial al Asociației.

 • Cazacu Mihaela Liliana – o contribuție de 100 lei, reprezentând 10% din Patrimoniul inițial al Asociației.

 • Chiorescu Paula – o contribuție de 100 lei, reprezentând 10% din Patrimoniul inițial al Asociației.

 • Dragnea Liliana Dorina – o contribuție de 100 lei, reprezentând 10% din Patrimoniul inițial al Asociației.

Art.15 Veniturile Asociației provin din:

 1. cotizațiile membrilor stabilite anual de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director;

 2. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

 3. venituri realizate din activități economice directe;

 4. donații, sponsorizări sau legate;

 5. resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

 6. alte venituri prevăzute de lege.

Art.16 Toate tranzacțiile, contractele, transferurile de bani și valori precum și orice alte operațiuni financiare privind patrimoniul Asociației vor fi aprobate de Consiliul Director în conformitate cu prevederile prezentului statut. Pentru a fi valabile, informări despre aceste operațiuni vor fi postate pe adresa de internet a asociației cu cel puțin 24 de ore înainte de a fi efectuate. În cazuri excepționale și intempestive, a căror urgență este justificată de interesul Asociației, informările pot fi postate și în cel mult 12 ore după efectuarea operațiunilor.

Art.17 Asociația poate refuza orice donație sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravine obiectivelor Asociației sau prevederilor prezentului statut.

Art.18 Asociația poate deschide cont la orice bancă din țară sau din străinătate, cu respectarea legislației în vigoare. Orice membru al Consiliului Director poate deschide un astfel de cont cu respectarea prevederilor art. 16.

 

CAP. VI : DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art.19 Asociația se dizolvă:

1) de drept;

 • împlinirea duratei pentru care a fost constituita;
 • realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă aceasta situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia sa se constituie;
 • reducerea numărului de asociați sub limita fixata de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

2) prin hotărârea judecătoriei la cererea oricărei persoane interesate:

 • când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 • când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 • când asociația a devenit insolvabilă;
 • dacă asociația inițiază sau desfășoară fără autorizare prealabilă activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative

3) prin hotărârea adunării generale care numește lichidatorii, stabilește modalitatea și destinația de distribuire a patrimoniului asociației, după achitarea datoriilor.

4) Bunurile ramase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 • Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
 • Persoana juridică către care vor fi transmise bunurile va fi desemnată prin hotărârea Adunării Generale. Prin aceeași hotărâre se va stabili procedura de urmat pentru transmiterea bunurilor.
 • În cazul în care din orice motiv, Adunarea Generală nu poate decide asupra persoanei juridice către care vor fi transmise bunurile, aceasta va fi desemnată de comun acord de către membrii fondatori. Dacă fondatorii nu cad de acord asupra persoanei juridice către care vor fi transmise bunurile Asociației, aceasta va fi desemnată de instanța judecătorească competentă.
 • Lichidatorii vor transmite bunurile Asociației către persoana juridică desemnată în termen de cel mult 6 (șase) luni de la terminarea lichidării.
 • În cazul în care asociația a fost dizolvata pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) – c) din OG 26/2000, bunurile ramase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială asociația își avea sediul.
 • Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

CAP. VII : DISPOZIȚII FINALE

Art.20 Dispozițiile prezentului statut se vor interpreta numai în sensul în care asigură realizarea scopurilor Asociației.

Art.21 Asociația colaborează și se poate afilia la organizații din țară și străinătate care au preocupări similare celor care formează scopul Asociației.

Art.22 Prezentul statut este valabil pe toată durata existenței Asociației, modificarea sau completarea sa urmând a se face numai de către Adunarea Generală, conform procedurilor prevăzute de lege pentru adoptarea sa.

Art.23 Asociația are siglă și sigiliu (ștampilă) proprii.

Art.24 Membrii Asociației recunosc prin aderare prevederile prezentului statut.

Luând cunoștință de prevederile prezentului statut, îl aprobăm în totalitatea lui și îl semnăm:

 1. ANEXA LISTA MEMBRILOR FONDATORI

Nr

Nume

Prenume

Act identitate

Adresa

Semnătura

1.

Dobrinescu

Ionuț Horia

2.

Tănăsescu

Elena

3.

Pîrleci

Fănuța

4.

Dinu

Mariana

5.

Dogaru

Ștefan-Cătălin

6.

Cazacu

Mihaela Liliana

7.

Chiorescu

Paula

8.

Dragnea

Liliana Dorina

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL BUCUREȘTI

SCA Dobrinescu Dobrev

Bd. Lascăr Catargiu nr. 41, ap. 3, București, sector 1

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 51/1995 atest data, conținutul prezentului act și identitatea semnatarilor identificați în act, în calitate de membri fondatori ai Asociației de Părinți și Profesori „În SprijinulȘcolii Petre Ghelmez”.

Data 11.12.2012 Nr. 4

Semnătura

AVOCAT DUMITRU DOBREV

Legitimat cu nr. 9286 în Baroul București