Motivarea absențelor


Motivarea absențelor se efectuează pe baza următoarelor acte :

 1. adeverință eliberată de medicul de familie/ medicul specialist și avizate de medicul școlar (dacă există);

 2. adeverinţă de scutire frecvenţă şcolară în urma participării la o activitate sportivă extraşcolară de masă sau de performanţă

 3. adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, vizat de medicul de familie si avizată de medicul școlar (dacă există).

 4. cererea scrisă de părinte / tutore legal al elevului, adresată directorului unității de învățământ și aprobată de acesta în limita a 5 zile conform ROFUIP;

 5. dacă elevul este scutit medical de efort fizic, adeverința medicală se va prezenta la cabinetul medical pentru înscriere în fișa medicală a elevului și pentru vizare, după care se va prezenta profesorului de educație fizică.

 6. motivarea absențelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative;

 7. actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi pastrate de către diriginte pe toată durata anului școlar;

 8. profesorii diriginţi vor aduce la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor în cadrul orelor de consiliere şi la şedinţele cu părinţii, prevederile ROFUIPşi a prezentei Proceduri.

 9. profesorii diriginţi vor motiva absenţele elevilor doar pe baza documentelor precizate

 10. nerespectarea termenului prevăzut la pct.”g”, prevăzut și in regulamentul intern al unității școlare atrage , de regulă, declararea absențelor ca nemotivate;

 11. sancțiunile ce derivă din numărul de absențe nemotivate ale elevului sunt stabilite de diriginte conform reglementărilor din ROFUIP.

 

Procedura se aplică tuturor elevilor învoiți de la activitățile didactice de către profesorii diriginți.

La aplicarea acestei proceduri participa toate serviciile si compartimentele unităţii şcolare.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Legislaţie primară :

Legea învăţământului nr.1 / 2011

Legea nr.87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Legislaţie secundară :

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul M.Ed.C. nr.4925/2005;

Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale“Petre Ghelmez” emis în baza Codului muncii, discutat în şedinţa Consiliului de administraţie din data 10.09.2012 şi aplicat în baza deciziei nr.148 din 20.09.2012.