Erasmus+ Open to the future – Mobilitate -Diavata, Thessaloniki, GreciaErasmus+ Open to the future